26Μάιος2019

Greek English French German Spanish Turkish

Eco Kerkinitis

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το πρακτικό της αριθμ.14/2007 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Στρυμόνα
Αριθμός Aπόφασης 214/2007

Θέμα: Υπόδειξη περιοχής για την δενδροφύτευση 600 δένδρων σύμφωνα με πρόταση της Μ.Κ.Ο. «Green Belt Movemen»

 

             Στο Νέο Σκοπό και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 30 Ιουλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00΄ μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το Δ. Σ. Στρυμόνα ύστερα από την αριθ. 7116/24-07-2007 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάϊου Χρήστου που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.96 παρ.2 του Ν.3463/2006 δεδομένου ότι σε σύνολο 17 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Παρσενάκης Αντώνιος

 

1

Γαβρανίδης Οδυσσέας

2

Χαραλάμπους Ανδρέας

 

2

Κωστίδης Αθανάσιος

3

Βιτανόπουλος Ιωάννης

 

3

Κρέτσης Θεοδόσιος                 

4

Χαμάλη Βαΐα

 

 

 

5

Γκιοργκίνης Δημήτριος

 

 

 

6

Σωτηρόπουλος Δαυίδ

 

 

 

7

Μακρίδης Ιωάννης

 

 

           

8

Νάτσικας Κωνσταντίνος

 

 

 

9

Νικολαΐδης Στέργιος

 

 

 

10

Λάιος Χρήστος

 

 

 

11

Καραμπατζιάκης Θεόδωρος

 

 

 

12

Ανδρεάδης Σταύρος

 

 

 

13

Ζάγκας Φώτιος

 

 

 

14

Κουζουτζίδου Γεωργία

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, στην οποία παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Κετσετζής που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.5  του Ν.3463/2006 και στην οποία παραβρέθηκε ο ορισθείς ως ειδικός γραμματέας του Δ.Σ. Μαρτινίδης Στέφανος, υπάλληλος του Δήμου Στρυμόνα Σερρών.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι των Τ.Σ., Βαλτοτοπίου, Μονόβρυσης, Νεοχωρίου, Πεθελινού και Ψυχικού.
Ο οριζόμενος ως εισηγητής κ. Λάϊος Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Θέτω υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 187/26-06-2007 Νομαρχιακής Αυτ/σης Σερρών, Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και Παραγωγικότητας  με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι τον Νοέμβριο του έτους 2006 στο Ναϊρόμπι πραγματοποιήθηκε η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Κλιματολογικές Αλλαγές και ότι στην διάσκεψη αυτή η Υπουργός Περιβάλλοντος Prof. Wangari Maathai, Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. «Green Belt Movemen» και κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης 2004 πρότεινε την δημιουργία μιας καμπάνιας για δενδροφύτευση 1.000.000.000 δένδρων στον Πλανήτη για αντιστάθμισμα της καταστροφής που πραγματοποιεί ο άνθρωπος ανεξέλεγκτα. Billion Tree Campaign.
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Σερρών έχει εξασφαλίσει την προμήθεια από το Δασαρχείο 10.000 δένδρων και   πρέπει  ο Δήμος μας να δεσμευθεί όσον αφορά την τοποθεσία και τον αριθμό των δένδρων που προτίθεται να φυτέψει για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος και καλώ το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, το σχετικό έγγραφο της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Παραγωγικότητας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Σερρών,  
                  Αποφασίζει  ομόφωνα
Καθορίζει χώρο για δενδροφύτευση  δένδρων στην τοποθεσία Πεύκα Τ.Δ. Πεθελινού
Ο αριθμός των δένδρων που θα χρειασθεί ο Δήμος ανέρχεται σε 600 δένδρα.

 

 

                                     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2142007
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος

                                Λάιος Χρήστος

Ο Δήμαρχος

Κετσετζής Βασίλειος

 

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Κετσετζής Βασίλειος

 

Λάιος Χρήστος

Νάτσικας Κωνσταντίνος

Χαραλάμπους Ανδρέας

Νικολαΐδης Στέργιος

Βιτανόπουλος Ιωάννης

Καραμπατζιάκης Θεόδωρος

Χαμάλη Βαΐα

Παρσενάκης Αντώνιος

Γκιοργκίνης Δημήτριος

Ανδρεάδης Σταύρος

Σωτηρόπουλος  Δαυίδ

Μακρίδης Ιωάννης

Ζάγκας Φώτιος

Κουζουτζίδου Γεωργία

 

 

 

 

Κυριακή, 13 Μάρτιος 2011 09:09

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 2011

Γράφτηκε από

Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 και ώρα 09.00΄, ο σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει δενδροφύτευση στον χώρο του πρώην  σκουπιδότοπου του χωριού μας.
Αγαπάμε, προστατεύουμε, αξιοποιούμε τον τόπο μας. Αύριο, ονειρευόμαστε  να ξεκινήσουμε τη δημιουργία ενός όμορφου δασυλλίου, σημείου αναφοράς και χώρου  αναψυχής της περιοχής μας. 

Με τιμή το Δ.Σ 

Τηλέφωνα επικοινωνίας
6945803649  --  6948510336  

Κυριακή, 09 Μάιος 2010 09:06

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 2010

Γράφτηκε από

To Δ.Σ του συλλόγου μας μετά από πρόσφατη απόφασή του, προτείνει στο Δήμο μας τη συνεργασία για δενδροφύτευση εντός των πρώτων μηνών του 2010  και αξιοποίηση του χώρου του πρώην σκουπιδότοπου του χωριού μας.
Προς τούτο παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη μεταφορά νερού στην περιοχή και την εγκατάσταση με μέλη του συλλόγου μας των υλικών (λάστιχα, σταγονίδια) για το πότισμα των δενδρυλλίων.

       Λόγω της ανεπάρκειας του νερού εξαιτίας του ελαττωματικού  δικτύου και των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε τη φετινή περίοδο κατά την άρδευση των δενδρυλλίων στα «πεύκα», παρακαλούμε να φροντίσετε για τη μεταφορά νερού στην εν λόγω περιοχή από την υδροληψία του χωριού μας.
Σημειώνουμε ότι την δαπάνη θα αναλάβει ο σύλλογός μας.  

        Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε το αρ. 53/26-5-09 έγγραφό μας, για υλοποίηση της αρ. 14/20-1-2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και επιχορήγηση του συλλόγου μας με το ποσόν των 700€.                                                                                                      
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος

Θεοδόσης Κρέτσης                                     

Δευτέρα, 19 Ιανουάριος 2009 08:44

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 2009 & ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Γράφτηκε από
Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2008 08:42

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 2008

Γράφτηκε από
Παρασκευή, 27 Ιούνιος 2008 08:28

Αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο

Γράφτηκε από

Οι μελωδίες της ορχήστας του Δημήτρη Ψαρρά θα διαδεχθούν μια από τις μεγαλύτερες μέρες του χρόνου, σε  μια συναυλία «αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο», στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της λίμνης του χωριού μας.
Την Παρασκευή 27 Ιουνίου ώρα 09.00΄μ.μ, ο νεοσύστατος σύλλογός μας, σας προσκαλεί να γνωρίσετε «τη λίμνη μας», τη λίμνη που θέλουμε να ξαναγίνει όπως τη γνωρίσαμε παιδιά.   Εκεί που δεν θα περιμένουμε να ρθουν οι κύκνοι μόνο δυο-τρεις μέρες το χρόνο, αλλά θα τους βλέπουμε δίπλα στους αθλητές που θα κωπηλατούν στα ήρεμα νερά της, όταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υλοποιήσει το όνειρό του τόπου μας και δημιουργήσει το κωπηλατικό κέντρο.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Πληροφοριακό σημείωμα
Ιστορικά η λίμνη Πεθελινού του Νομού Σερρών εναπομείναν τμήμα της  παλαιάς λίμνης τ’ Αχινού, ή «Κερκινίτιν» όπως την αναφέρει ο Αρριανός, είναι αποτέλεσμα της αποξήρανσης των λιμναζόντων νερών του ποταμού Στρυμόνα και δημιουργήθηκε στη δεκαετία του ’30 μετά τη διευθέτηση της σημερινής του κοίτης από τις εταιρείες Jhon Monks and Ulen Company.
Η λίμνη βρίσκεται δίπλα στο χωριό Πεθελινό και σε απόσταση 22  χιλιομέτρων από τις Σέρρες.
Η λίμνη  ήταν ονομαστή για την αφθονία, την ποικιλία και την εκλεκτικότητα των ψαριών και η αλιεία αποτελούσε τη σημαντικότερη παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα η άνετη υδάτινη επικοινωνία που παρείχε μέσα από τον ποταμό Στρυμόνα και τον κόλπο του Ορφανού με τα παράλια του Βορείου Αιγαίου εξυπηρετούσε εμπορικούς σκοπούς της σερραϊκής ενδοχώρας.

      Το χωριό στη Βυζαντινή εποχή (1259),  στα διάφορα χρυσόβουλα αναφέρεται ως Ποθολινός εκ του πόθος (σφοδρή επιθυμία) και λίνος (δίχτυ ψαράδων). Η μεγάλη αγάπη των κατοίκων για το ψάρεμα, εκφράστηκε με τη σχετική ονοματοδότηση του τόπου εγκατάστασής τους. (ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΣΑΡΗΣ Φιλόλογος – Αρχαιολόγος)
Οι διαστάσεις της λίμνης σήμερα είναι: μήκος 2500Μ, πλάτος 100Μ και βάθος 1,5 έως 3Μ.
Ο υδάτινος αυτός όγκος χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα  για τις αρδευτικές ανάγκες του κάμπου, αλλά γρήγορα έγινε ένας σημαντικός πλούσιος υδροβιότοπος. Σήμερα αποτελεί τόπο αναπαραγωγής πολλών ειδών ψαριών και κατοικίας υδρόβιων πουλιών. Η παρουσία αυτού του βιότοπου – σταθμού στη χρήση του από τα  υδρόβια πτηνά κατά τη μετανάστευσή τους από και προς την Αφρική τον κάνει ιδιαίτερα σημαντικό μετά τις δραματικές κλιματικές αλλαγές, όπως η διαδικασία της  ερημοποίησης του πλανήτη . 
Η εμφάνιση  κύκνων και η ύπαρξη του σπανίου υδρόβιου θηλαστικού της βίδρας κάνει την αξία του  ως οικοσύστημα ακόμη μεγαλύτερη.
Σήμερα η λίμνη εξακολουθεί να προσφέρεται για ψάρεμα, για περιπάτους και αναψυχή μέσα στο φυσικό περιβάλλον, απόλαυσης της θέας των πουλιών και ενώ οι προηγούμενες γενιές σεβάστηκαν και προστάτεψαν το οικοσύστημα  τα τελευταία χρόνια δυστυχώς  βλέπουμε να ρυπαίνεται και να αλιεύεται παράνομα. Το κακό εξαπλώθηκε και στο περιβάλλοντα χώρο, στο δασύλλιο που υπάρχει  απέναντι από τη λίμνη και που συνδυαζόταν ως  τόπος αναψυχής και διασκέδασης των κατοίκων.  Σήμερα ο χώρος αυτός από τις παράνομες υλοτομήσεις, εκχερσώσεις και καταπατήσεις  μειώνεται συνεχώς και το δασύλλιο συρρικνώνεται
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η ανακοπή της καταστροφής του οικοσυστήματος της περιοχής μας, η ανάπτυξη οικολογικής γνώσης, συνείδησης και συμπεριφοράς, η ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή τοποθεσιών της περιοχής μας, μας οδήγησαν στην ίδρυση περιβαλλοντικού συλλόγου με την επωνυμία «Κερκινίτις». 

Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2011 08:16

Έγγραφο ΠΡΟΣ: Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ κ. ΜΠΙΤΣΑΞΗ

Γράφτηκε από

Ιστορικά η λίμνη Πεθελινού, εναπομείναν τμήμα της  παλαιάς λίμνης τ’ Αχινού, ή «Κερκινίτιν» όπως την αναφέρει ο Αρριανός, είναι αποτέλεσμα της αποξήρανσης των λιμναζόντων νερών του ποταμού Στρυμόνα και δημιουργήθηκε στη δεκαετία του ’30 μετά την διευθέτηση της σημερινής του κοίτης από την εταιρεία Jhon Monks and Ulen Company.
Οι διαστάσεις της λίμνης σήμερα είναι: μήκος 2500Μ, πλάτος 100Μ και βάθος 1,5 έως 3Μ.
Ο υδάτινος αυτός όγκος χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα  για τις αρδευτικές ανάγκες του κάμπου, αλλά γρήγορα έγινε ένας σημαντικός πλούσιος υδροβιότοπος. Σήμερα αποτελεί τόπο αναπαραγωγής πολλών ειδών ψαριών και κατοικίας υδρόβιων πουλιών. Η παρουσία αυτού του βιότοπου – σταθμού στη χρήση του από τα  υδρόβια πτηνά κατά τη μετανάστευσή τους από και προς την Αφρική τον κάνει ιδιαίτερα σημαντικό μετά τις δραματικές κλιματικές αλλαγές, όπως η διαδικασία της  ερημοποίησης του πλανήτη . 
Η εμφάνιση  κύκνων και η ύπαρξη του σπανίου υδρόβιου θηλαστικού της βίδρας κάνει την αξία του  ως οικοσύστημα ακόμη μεγαλύτερη.
Προκειμένου να προστατέψουμε, να αναδείξουμε, να προβάλουμε και να αξιοποιήσουμε τη λίμνη μας, το 2008 δημιουργήσαμε τον Περιβαλλοντικό σύλλογο.
Βάσει του καταστατικού του, αναλάβαμε πρωτοβουλία για την ίδρυση  αθλητικού σωματείου κωπηλασίας στη λίμνη.
Την  11-3-2009 εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Σερρών η τροποποίηση του καταστατικού και ήδη ο σύλλογός μας από την ημερομηνία αυτή λειτουργεί και ως «ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ».
Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας Κωπηλασίας με επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Καρρά, επισκέφτηκε το χώρο και έκριναν ότι η λίμνη μας είναι από τους καταλληλότερους φυσικούς στίβους της Ελλάδος, για κωπηλασία.
Από τα τέλη του 2009 το σωματείο μας αναγνωρίσθηκε από την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ).
Η Ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή συμπαραστέκεται στην προσπάθειά μας και την 14-3-2010 παραδόθηκε στον σύλλογό μας το πρώτο κωπηλατικό σκάφος τύπου  (2Χ)  σκίφ από το πρόγραμμα, του Ιδρύματος  «Σταύρος Νιάρχος», για την ενίσχυση των νέων σωματείων και δύο κωπηλατοεργόμετρα (όργανα προπόνησης).  
Η Νομαρχία Σερρών το 2009 ενέταξε το έργο του κωπηλατικού κέντρου στο τεχνικό  της πρόγραμμα.  Το 2010 με δαπάνη 50.000€ διευθέτησε την όχθη της λίμνης και κατασκεύασε πλακόστρωτο.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενέταξε το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα του 2011 με ποσόν 100.000€.
Τα πλεονεκτήματα του κωπηλατικού κέντρου είναι πολλά αφού:

 • Πρόκειται για κατάλληλο φυσικό στίβο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα.
 • Τα νερά είναι ήρεμα, χωρίς ροή και ως εκ τούτου οι πραγματοποιούμενοι χρόνοι από τους αθλητές, θα είναι οι πραγματικοί.
 • Από τη δεκαετία του ΄30, που δημιουργήθηκε, μέχρι σήμερα ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα με τη στάθμη του νερού.
 • Μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε ημέρα, αφού δεν υπάρχει κυματισμός.
 • Όλα τα προαναφερόμενα καθιστούν τη χρήση του ελκυστική ως προπονητικού κέντρου  από  συλλόγους της χώρας μας και όχι μόνο.
 • Μετά την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού η διαδρομή Θεσσαλονίκης- Πεθελινού θα διαρκεί μία ώρα.
 • Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προετοιμάζονται εδώ οι αθλητές τους για τους αγώνες.    
 • Η πόλη των Σερρών με 100.000 κατοίκους απέχει 22  χιλιόμετρα. Η απόσταση διανύεται σε 20΄.
 • Στην πόλη των Σερρών λειτουργεί Παράρτημα του Τ.Ε.Φ.Α.Α Θεσσαλονίκης και μπορεί να δημιουργηθεί «Τμήμα Κωπηλασίας».
 • Παρατηρείται το φαινόμενο, φοιτητές να έχουν περάσει στα Τ.Ε.Φ.Α.Α της πόλης μας  με μοριοδότηση από την κωπηλασία και να παίρνουν μεταγραφή σε άλλη πόλη λόγω έλλειψης προπονητικού κέντρου στο Νομό μας.  
 • Το γεγονός ότι η Βουλγαρία απέχει μόλις 42  χιλιόμετρα από τις Σέρρες, δημιουργεί μελλοντικά προϋποθέσεις για αυξημένη επισκεψιμότητα, κατά την πραγματοποίηση αγώνων μεταξύ συλλόγων των δύο χωρών.  

Κατά γενική ομολογία, η δημιουργία κωπηλατικού κέντρου, στη λίμνη Πεθελινού, θα έχει  αθλητική και αναπτυξιακή συνεισφορά στην ευρύτερη περιοχή και σε ολόκληρο το Νομό Σερρών, αφού θα δώσει διέξοδο στους νέους  και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλήματος της κωπηλασίας, δεδομένου ότι σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  δεν υπάρχουν ενεργά σωματεία.  
Εδώ και αρκετούς μήνες η ομάδα κωπηλασίας του συλλόγου μας, στην οποία συμμετέχουν 15 παιδιά, προετοιμάζεται για τις δραστηριότητες που διοργανώνονται από την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία.
Ήδη  είμαστε έτοιμοι για συμμετοχή στους κωπηλατικούς αγώνες που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας (10 και 11/9), στα Γιαννιτσά και στη Θεσσαλονίκη.
Την 2-10-2010 με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ, προγραμματίζουμε να πραγματοποιηθούν στη λίμνη μας οι πρώτοι επίσημοι διασυλλογικοί αγώνες κωπηλασίας. 
Η δική σας αρωγή στα πρώτα βήματα του συλλόγου μας για την προμήθεια εξοπλισμού (σκαφών – εργομέτρων και ξύλινων οικίσκων για φιλοξενία αθλητών άλλων σωματείων  θα ήταν σημαντική και καθοριστική. 

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                     Ο Έφορος κωπηλασίας

                                                           
Θεοδόσης Κρέτσης                                     Γιάννης Βράμπας

Κυριακή, 26 Απρίλιος 2009 08:13

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Γράφτηκε από

Το Σάββατο 25 Απριλίου το προεδρείο του συλλόγου μας παραβρέθηκε στη σύσκεψη, που έγινε στη Νομαρχία,  κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, παρουσία και βουλευτών της Ν.Δ του νομού μας.

Σκοπός μας ήταν, μετά την ενημέρωση που έγινε από τον κ. Νομάρχη για το έργο του κωπηλατικού κέντρου Πεθελινού, να πληροφορήσουμε τον κ. Ιωαννίδη για τα πλεονεκτήματα και την καταλληλότητα της λίμνης μας, αφού, χωρίς παρεμβάσεις στο στίβο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για κωπηλασία.

Τονίσαμε ότι η υλοποίηση του έργου θα έχει  αθλητική και αναπτυξιακή συνεισφορά   στην ευρύτερη περιοχή και σε ολόκληρο το Νομό Σερρών.  

Ο έφορος κωπηλασίας του συλλόγου μας κ. Βράμπας, επισήμανε την αναγκαιότητα προμήθειας  εξοπλισμού (σκαφών και εργομέτρων) για την ομάδα κωπηλασίας που δημιουργούμε.

Υπογραμμίσαμε ότι η Ομοσπονδία κωπηλασίας, δια του προέδρου της κ. Γιάννη Καρρά, μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί  και από την πρώτη στιγμή συμπαραστέκεται στην προσπάθειά μας.

Ο κ. Ιωαννίδης παρέλαβε ενημερωτικό φάκελο που του επιδώσαμε και τόσο κατά τη σύσκεψη όσο και κατά τη συνέντευξη τύπου που ακλούθησε, υποσχέθηκε ότι θα ενισχύσει τη Νομαρχία μας για την εκτέλεση του έργου του κωπηλατικού κέντρου.

Ευχαριστούμε και δημόσια τον κ. Νομάρχη που έκανε αμέσως δεκτό το αίτημά μας να παρευρεθούμε στη συνάντηση.

                                                                                                  Το   Δ.Σ

Σάββατο, 21 Αύγουστος 2010 08:05

Ecofestival 2010

Γράφτηκε από

Το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου ο σύλλογός μας και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, συνδιοργανώνουν ΕCOFESTIVAL στις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις του κωπηλατικού κέντρου της ΛΙΜΝΗΣ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ.

Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με τους CABARET  BALKAN.
Την δεύτερη ημέρα προβολή της ταινίας οικολογικού περιεχομένου  «ΗΟΜΕ».
Στη διάρκεια του διημέρου θα λειτουργεί έκθεση βιβλίου οικολογικού περιεχομένου και βιοκαλλιεργητές του νομού θα εκθέτουν τα προϊόντα τους.

 • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ – ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ – ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΣ
 • Τη θέλουμε χώρο αναψυχής, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το εισιτήριο και για τις δύο βραδιές, συμβολικά το καθορίσαμε στα 10€.
Παρακαλούνται τα μέλη του συλλόγου να προσπαθήσουν για την επιτυχία της εκδήλωσης. 
     
Με τιμή το Δ.Σ 

Κυριακή, 04 Σεπτέμβριος 2011 09:31

Διοικητικό Συμβούλιο 2011

Γράφτηκε από

Την Κυριακή 4-9-2011, πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας, η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας και διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η μαζική συμμετοχή των μελών μας στη διαδικασία που διεξήχθη υποδειγματικά, ήταν συγκινητική και δίνει δύναμη και αισιοδοξία στο νέο Δ.Σ  να συνεχίσει τις προσπάθειές του για ολοκλήρωση του ονείρου, της δημιουργίας κωπηλατικού κέντρου στο Νομό μας.

Εκλέχθηκαν:
Για το  Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΡΑΜΠΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΟΥΠΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΚΟΜΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

ΚΟΜΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΟΥΜΑΝΟΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΡΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΟΥΛΑΡΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Για την εξελεγκτική επιτροπή

ΑΨΙΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΑΝΔΑΛΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εντός οκτώ ημερών το Δ.Σ θα συνέλθει για να συγκροτηθεί σε σώμα.